Witamy na naszej stronie BIP


 

K O M U N I K A T 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wirusem COVID-19 (tzw. koronawirus), w trosce o zdrowie osób korzystających ze wsparcia GOPS i zatrudnionych w nim pracowników informuję, że od dnia 19 października 2020 r. do odwołania ogranicza się dostęp do budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej przy ulicy Plac Tadeusza Kościuszki 2.

 1. Przyjmowania interesantów w siedzibie Ośrodka tylko w sytuacjach pilnych – zagrażających życiu bądź zdrowiu, w pozostałych sprawach prosimy kontaktować się  telefonicznie pod numerem 518 739 479  lub e-mailowo – gops@puszcza-marianska.pl
 2. Wnioski o przyznanie pomocy, wnioski SR, SW KDR, FA mogą być składane w formie elektronicznej, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub do skrzynki na korespondencję przy drzwiach wejściowych do siedziby Ośrodka.
 3. Wszelkie dokumenty należy składać w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty lub do skrzynki na korespondencję przy drzwiach wejściowych do siedziby Ośrodka.
 4. Od dnia 19.10.2020r nie będzie wypłat w kasie Urzędu Gminy w Puszczy Mariańskiej, wypłaty świadczeń będą realizowane przekazami za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 5. Decyzje administracyjne dotyczące świadczeń będą wysyłane do klientów Ośrodka za pośrednictwem Poczty Polskiej. 

Wszelkie informacje dotyczące zaistniałych zmian można uzyskać pod numerami telefonu:

46 831 87 49,  46 831 87 22,  518 739 479 

zapytania można również kierować na adres mailowy: 

e-mail: gops@puszcza-marianska.pl

                                                                      Ewa Śledź                                                                                 Kierownik           

                   Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Puszczy Mariańskiej


 

 

Koronawirus – jak sprawdzić, czy jestem zarażony?

Kto wrócił z Chin, Iranu, Japonii, Korei Południowej, Singapuru, Tajlandii, Tajwanu, Wietnamu, Włoch a także z krajów zagrożonych występowaniem koronawirusa.

Jeżeli zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem.

Należy telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną w Żyrardowie, gdzie pełniony jest całodobowy dyżur pod numerami telefonów: 665 006 722 i 667 973 707 lub zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

NFZ uruchomił infolinię pod którą można uzyskać potrzebne informacje o koronawirusie. To nr tel. 800 190 590

Sanepid nie udziela żadnych informacji jeśli chodzi o sytuację podejrzeń. Odsyła do rzecznika wojewody. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach nie wykonuje badań laboratoryjnych w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2.


I N F O R M A C J A

Informujemy, że od dnia 16 marca 2020 rogranicza się dostęp do budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej przy ulicy Plac Tadeusza Kościuszki 2 .

 1. Przyjmowanie interesantów będzie się odbywać  w siedzibie Ośrodka - po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem. 
 2. W sytuacjach pilnych – zagrażających życiu bądź zdrowiu - niezwłocznie po otrzymaniu informacji telefonicznej.
 3. Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane również telefonicznie u pracowników oraz w formie elektronicznej.
 4. Wszelkie dokumenty i wnioski SR, SW KDR można również składać w siedzibie Ośrodka od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 – 14.00.
 5. Wypłaty w kasie będą realizowane zgodnie z harmonogramem wypłat.
 6. Do kasy Urzędu Gminu w Puszczy Mariańskiej przed realizacją wypłaty będzie wpuszczana ograniczona liczba osób.
 7. Decyzje administracyjne dotyczące świadczeń będą wysyłane do klientów Ośrodka Pocztą Polską .

Wszelkie informacje dotyczące zaistniałych zmian można uzyskać pod numerami teflonu zapytania można również kierować na adres mailowy:

46 831 87 49,  46 831 87 22,  518 739 479

e-mail: gops@puszcza-marianska.pl

Przypominamy też, by oczekując na spotkanie z urzędnikiem, ze względu na własne bezpieczeństwo, zachować odpowiedni dystans od innych oczekujących.

UWAGA - Ważna informacja!

Mając na względzie i w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Puszcza Mariańska informujemy, że od dnia 16 marca 2020 r. wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane telefonicznie oraz w formie elektronicznej.

Jednocześnie prosimy w miarę możliwości o ograniczenie osobistych wizyt w siedzibie Ośrodka


Klauzula informacyjna

Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:
 
1.    Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Plac Tadeusza Kościuszki 2, 96-330 Puszcza Mariańska, telefon: 46 831 87 49 e-mail: gops@puszcza-marianska.pl
2.    Administrator powołał inspektora ochrony danych Pana Łukasza Kalinowskiego e-mail: inspektor@cbi24.pl. .
3.    Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia Gminy oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.
4.    Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

5.    Podstawą prawną przetwarzania wizerunku pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2019 r., poz. 506 oraz art.  222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
6.    Dane osobowe mogą być przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią).
7.    Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
-    żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
-    wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Klauzula informacyjna

RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Plac Tadeusza Kościuszki 2, 96-330 Puszcza Mariańska, telefon: 46 831 87 49.
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych Panem Łukaszem Kalinowskim pod adresem:
e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.  
5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rzporządzenia.
6) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

 

 

 

 

 

 

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 6768

Utworzono dnia: 11.02.2015

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
 • 20.11.2020, Administrator główny: Edycja zakładki Strona główna
 • 16.10.2020, Administrator główny: Edycja zakładki Strona główna
 • 16.03.2020, Administrator główny: Edycja zakładki Strona główna
 • 16.03.2020, Administrator główny: Edycja zakładki Strona główna
 • 16.03.2020, Administrator główny: Edycja zakładki Strona główna
 • 13.03.2020, Administrator główny: Edycja zakładki Strona główna
 • 24.02.2020, Administrator główny: Edycja zakładki Strona główna
 • 24.02.2020, Administrator główny: Edycja zakładki Strona główna
 • 24.02.2020, Administrator główny: Edycja zakładki Strona główna
 • 31.01.2019, Administrator główny: Edycja zakładki Strona główna
 • 18.07.2018, Administrator główny: Edycja zakładki Strona główna
 • 18.07.2018, Administrator główny: Edycja zakładki Strona główna
 • 06.06.2018, Administrator główny: Edycja zakładki Strona główna
 • 06.06.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika Oświadczenie o wyrażeniu zgody
 • 06.06.2018, Administrator główny: Edycja zakładki Strona główna
 • 04.06.2018, Administrator główny: Edycja zakładki Strona główna
 • 04.06.2018, Administrator główny: Edycja zakładki Strona główna
 • 04.06.2018, Administrator główny: Edycja zakładki Strona główna